Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Omfanget av vold og trusler (og andre krenkelser/beskyldninger) har økt og dette er noe av grunnen til at flere opplever at brukerrettighetene er forsterket på bekostning av eget fullt forsvarlige arbeidsmiljø.

Selv om lovverkene er likestilt, snakkes det om “kolliderende” lovverk i praksis. Dette er et tema det trengs mer kunnskap om og som vi i dette prosjektet skal se i sammenheng med ansattes emosjonelle krav og belastninger i arbeidet.

Vold eller trusler om vold omfatter ulike typer hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt.

Figuren under viser prosentandelen som oppgir at de i løpet av ett år (2019) ble utsatt for vold og/eller trusler på arbeidsplassen. Tallene viser at mange av Unios yrkesgrupper ligger høyt over gjennomsnittet på 7,1 prosent.

Aktuelle problemstillinger:

  • Hva er ansattes opplevelse av eget vern vs. brukere/elevers/pasienters rettigheter?
  • I hvilke situasjoner opplever ansatte at hensynet til brukere, pasienter, elever eller innbyggere/publikum (og andre) går på bekostning av eget psykososialt arbeidsmiljø / egen belastning?
  • I hvilket omfang eksisterer det kollisjoner mellom eget vern og andres vern (utover det juridiske)?
  • Hvordan tas dette tak i av ansatte selv og ledere, tillitsvalgte og verneombud?
  • Hva gjør de som lykkes med å ta tak i dette?