Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummering

Vi starter prosjektarbeidet med å gjennomføre en kunnskapsoppsummering som kartlegger og beskriver den viktigste litteraturen og forskningen som eksisterer på temaet emosjonelle krav og belastninger i arbeidet.

Her vil vi både innlemme internasjonal og nasjonal forskningslitteratur, men med hovedtyngde innenfor en nordisk/skandinavisk arbeidslivskontekst. Vi vil etterstrebe at litteraturen vi søker etter er mest mulig relevant for yrkene som Unio representerer. Det vil likevel kunne være aktuelt å innlemme noe forskning som er basert på andre yrkesgrupper, som for eksempel frontlinjepersonell innenfor service- og tjenesteyrker.

Vi vil utføre litteraturstudien gjennom å etablere søkestrenger for litteratursøk i internasjonale databaser. Forskerteamet har tilgang til forskjellige databaser, som for eksempel Scopus, som er den største databasen over abstract og siteringer i internasjonale vitenskapelige journaler, bøker og konferanse-proceedings, og fulltekst databasene ScienceDirect og SpringerLink. Web of Science og Google Scholar er også eksempler på søkemotorer som kan være aktuelle. Søkestrengene som benyttes vil defineres med bakgrunn i kriterier for inkludering versus ekskludering av begreper, som vil bli gjort av forskergruppen ved oppstart. Vi vil i utgangspunktet gå bredt ut og inkludere forskningsrapporter, mastergrader, doktorgradsavhandlinger i tillegg til vitenskapelige journalartikler siste 10 år. Avhengig av omfanget av søkene vil vi vurdere videre begrensninger av hvilke typer tekster som inkluderes.

I kunnskapsoppsummeringen vil det ikke bli skrevet en systematisk oppsummering av hver enkelt tekst som blir inkludert, men vi vil oppsummere forskningslitteraturen basert på tematiske inndelinger.

Kunnskapsoppsummeringen vil inngå som en delleveranse som leveres i form av et SINTEF-notat i mai 2023.

Her finner du kunnskapsoppsummeringen