Kvalitativ intervjuundersøkelse

Kvalitativ intervjuundersøkelse

Da en viktig del av oppdraget er å få kunnskap om hvilke situasjoner og omgivelser som bidrar til at arbeidsinnholdet og jobbhverdagen blir emosjonelt belastende, må vi få kunnskap om praktisering av selve tjenesteutøvelsen.

Det er gjennom rike beskrivelser av egen arbeidshverdag, med fokus på hvilke sider av arbeidsinnholdet som er relasjonelt positivt og hva som produserer emosjonelle belastninger, at vi er i stand til å identifisere fellesnevnere for balansepunktet mellom relasjonelt positivt og emosjonelt belastende. En viktig del av dette er også å undersøke hvordan man på arbeidsplassnivået jobber for å hensynta ansattes «emosjonelle vern», og på hvilken måte dette inngår i det systematiske HMS-arbeidet. For å få denne kunnskapen må vi «gå inn i praksis» gjennom å intervjue et utvalg yrkesutøvere innen de utvalgte bransjene for undersøkelsen. Herunder vil vi også kunne få tak i hvilke situasjoner man opplever og praktiserer at brukerhensyn og lover/forskrifter «trumfer» vernet sitt som arbeidstaker.

Basert på SSBs oversikt over ulike yrkesgruppers andel av opplevde emosjonelle krav, vil den kvalitative studien til de fem yrkesgruppene i Unio som har høyest andel bli prioritert, nærmere bestemt:

  • sykepleiere
  • barnehagelærere
  • grunnskolelærere
  • fysioterapeuter
  • politi

Med dette utvalget vil vi kunne dekke de store yrkesgruppene som Unio representerer samt at vi også fanger opp en variasjon av brukerrettigheter som potensielt kan oppleves å kollidere med ansattes arbeidsmiljøvern.

Følgende nivå og roller intervjues:

  • Sentralt nivå: Fokusgruppeintervju med representanter fra de forbundene i Unio som omfattes av de bransjene som er valgt ut til undersøkelsen.
  • Strategisk nivå: Gruppeintervju med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og HR/HMS-leder.
  • Operativt nivå, arbeidstakersiden: Intervju på arbeidsplassnivået av de ulike yrkesgruppene i undersøkelsen.
  • Operativt nivå, arbeidsgiversiden: Intervju av stedlige ledere innenfor de utvalgte yrkesgruppene.

Resultatene vil foreligge i løpet av 2023.