Kvantitativ spørreundersøkelse

Kvantitativ spørreundersøkelse “Emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker”

Resultatene fra den kvantitative spørreundersøkelsen vil foreligge i løpet av 2023.

SINTEF vil i løpet av høsten 2023 gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse blant de utvalgte yrkene for å kartlegge omfang av emosjonelle belastninger som eksisterer og hvordan disse håndteres både individuelt, kollektivt og organisatorisk.

Basert på kunnskapen fra intervjuene med de ulike rollene og yrkesgruppene i den kvalitative undersøkelsen, vil vi utvikle en omfattende spørreundersøkelse bestående av ulike typer spørsmål. Det vil si at innholdet i spørreskjemaet vil basere seg på første analysefase av den kvalitative datainnsamlingen. I tillegg til å få frem bredden, nyansene og omfanget av emosjonelle krav og utfordringer, kan vi koble på noe utfallsmål som forskningen viser er relevant, som f.eks. utbrenthet, depresjon, søvnvansker og muskel-/skjellet-lidelser.

I spørreundersøkelsen vil det også være spørsmål knyttet til erfaringer de har med håndtering av dette på ulike nivå (både individ, gruppe, ledelse og organisasjon). I spørreundersøkelsen vil viktig bakgrunnsinformasjon som kjønn, yrke/stilling, ansiennitet, fagorganisering m.m. bli inkludert.