Kvantitativ spørreundersøkelse

Kvantitativ spørreundersøkelse

Basert på kunnskapen som vi får fra intervjuene med de ulike rollene og yrkesgruppene i den kvalitative undersøkelsen, vil vi utvikle en omfattende spørreundersøkelse bestående av ulike typer spørsmål.

Det vil si at innholdet i spørreskjemaet vil basere seg på første analysefase av den kvalitative datainnsamlingen. I tillegg til å få frem bredden, nyansene og omfanget av emosjonelle krav og utfordringer, kan vi i tillegg koble på noe utfallsmål som forskningen viser er relevant, som for eksempel utbrenthet, depresjon, søvnvansker og muskel/skjellet-lidelser.

I spørreundersøkelsen vil det også være spørsmål knyttet til erfaringer de har med håndtering av dette på ulike nivå (både individ, gruppe, ledelse og organisasjon). I spørreundersøkelsen vil viktig bakgrunnsinformasjon som kjønn, yrke/stilling, ansiennitet, fagorganisering med mer bli inkludert.

Resultatene vil foreligge i løpet av 2023.