Leveransen

Leveransen

Leveransene fra prosjektet vil bestå av følgende delelementer:

  1. En kunnskapsoppsummering i form av et SINTEF-notat. Kunnskapsoppsummeringen leveres mai 2023. Du finner oppsummeringen her
  2. En forskningsrapport, i form av en åpen SINTEF-rapport, som presenterer funnene i prosjektet. Her vil deler av kunnskapsoppsummeringen inngå som del av teorikapittelet. Det vil også være fokus på implikasjoner og praktiske råd basert på funnene. Som en del av rapporten vil vi utarbeide et utvidet sammendrag som kort og presist redegjør for våre funn og konklusjoner.
  3. En presentasjon på Unios konferanse i desember 2023