Emosjonelle utfordringer på arbeidsplassen

Emosjonelle utfordringer på arbeidsplassen

Unio og SINTEF har inngått et forskningsprosjekt om emosjonelle krav og belastninger innenfor yrker som jobber for og med mennesker. Unio ønsker gjennom dette prosjektet å løfte tematikken og frembringe et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og belastninger innenfor flere av yrkesgruppene i Unios forbund.

Med en høy andel arbeidstakere som jobber innenfor tjenestesektoren i Norge, i likhet med de fleste andre europeiske land, er emosjonelle krav som følge av mellommenneskelig samhandling og interaksjon en integrert og naturlig del av arbeidet i mange yrker.

Høye emosjonelle krav oppleves særlig i yrker der ansatte skal vise empati og engasjere seg følelsesmessig med andre mennesker de kommer i kontakt med i jobben. Arbeidet innebærer ofte kontakt med pasienter, elever, barn eller klienter, hvor det stilles høye krav til ens evne til å håndtere andres følelser, evne til å håndtere eller regulere egne følelser og evne til å tilpasse seg til de menneskene man jobber med.

Emosjonelle krav i arbeidet er ikke i seg selv negativt for ansattes helse og velvære. Å hjelpe andre og ha betydning for andres utvikling, liv og livssituasjoner, kan være svært meningsfullt, givende og positivt for ansattes helse. Det er ofte også motivasjonen for og grunnen til at man valgte et slikt yrke. Men det er også nettopp det å hjelpe andre, og være i relasjon til andre mennesker og ta inn over seg deres følelser og livssituasjoner, som kan være krevende og føre til belastning og uhelse. Og her ligger det motsetningsfylte og dualiteten i de emosjonelle og relasjonelle egenskapene ved jobben, det er den givende og meningsfulle karakteren i arbeidet som også er opphavet til det som kan oppleves som krevende og belastende.

Kunnskapen fra prosjektet inngår i Unios satsning på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området.

Prosjektet pågår i 2023 og består av tre hoveddeler; 1) kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på temaet, 2) en kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien, og 3) en kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i de utvalgte yrkene.

Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil bli publisert som en SINTEF-rapport. Rapporten blir presentert på Unio-konferansen i desember 2023.

Det er to problemstillinger SINTEF skal se nærmere på:

1. Emosjonelle krav og belastninger
2. Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Forskerteamet fra SINTEF består av seniorforsker Marte Pettersen Buvik, seniorforsker Sylvi Thun,seniorforsker Lisbeth Øyum (kvalitetssikrer) og seniorforsker Solveig Ose. Forskerteamet har i tillegg til lang forskererfaring på temaene arbeidsmiljø, HMS og partssamarbeid også høy formell metodeutdanning med kompetanse på doktorgradsnivå og lang erfaring med både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.

Marte Pettersen Buvik
(foto: SINTEF)

 

Sylvi Thun
(foto: SINTEF)

Lisbeth Øyum
(foto: SINTEF)

Solveig Ose
(foto: SINTEF)