– Jeg er redd for at «innboksen» blir for full

Solveig Dorthea Enger

Solveig Dorthea Enger er helsesykepleier i Bærum. (Foto: NSF)

Sykepleieren: – Jeg er redd for at «innboksen» blir for full

– Å være helsesykepleier er en gave. Man får så mye glede og livsperspektiv gjennom arbeidet med barn og foreldre, sier helsesykepleier Solveig Dorthea Enger. Men arbeidet hennes er også svært emosjonelt belastende.

Publisert: 22. desember 2023

Av Hedvig Bjørgum

Arbeidet som helsesykepleier i Bærum like utenfor Oslo innebærer kontakt med barn og ungdom, foreldre og familie for øvrig.

Til Enger kommer elever med ulike problemstillinger som livet gir dem. Foreldre tar også gjerne kontakt for råd og veiledning i ulike problemstillinger som kan være vanskelig å håndtere selv. Da er det godt å ha en master i helsesykepleie i bagasjen på jobb i skolehelsetjenesten. Hun har også lang erfaring før nåværende jobb, blant annet mange år i legevakt-tjeneste, akuttpsykiatri og geriatri.

– Det er et ensomt arbeid å bære på historier om barn og deres familiers strev, og sjeldent ha noen å dele det med. Jeg er redd for at «innboksen» blir full en gang – og at jeg ikke skal ha mer å gi, sier Enger.

Det emosjonelle krysspresset er høyt. Det stilles høye krav til ens egen evne til å håndtere andres følelser. Arbeidet stiller også krav til å håndtere eller regulere egne følelser og evne til å tilpasse seg til de menneskene man jobber med. Og til systemene en samhandler med.

Seks av ti sier: Følelsesmessig krevende

Å være sykepleier betyr store emosjonelle belastninger. Det er dokumentert av SINTEF.

62 prosent – det vi si seks av ti – av sykepleierne i SINTEF-undersøkelsen oppgir at arbeidet ofte eller alltid setter dem i følelsesmessige krevende situasjoner.

Over halvparten av sykepleiere svarer at de i stor eller i svært stor grad opplever at det er belastende å kjenne på ansvaret for andre mennesker i arbeidet (54 prosent).

Like mange svarer at de kontinuerlig må tilpasse seg andre menneskers behov og følelser på arbeidet (53 prosent).

Forskningsfunn for fem yrker

Forskningsfunn viser utfordringen med å redusere emosjonelle belastninger i flere yrker. Studien er utført for Unio av forskere fra SINTEF.

Yrkene er barnehagelærer, grunnskolelærer, politi og fysioterapeuter. Og forskningen viser at det er høy yrkesstolthet og et stort jobbengasjement blant yrker som arbeider for og med mennesker.

Samtidig oppgir over halvparten at det i stor eller svært stor grad er belastende å kjenne på at en ikke strekker til.

Konstant til stede

Å hjelpe andre og møte andre folks følelser som del av jobben, kan være både givende og utmattende.

Åtte av ti sykepleiere svarer at det er menneskene man møter i løpet av arbeidsdagen som er givende (82 prosent). Sykepleierne forteller at de føler seg viktige og betydningsfulle i folks liv, de ser mestring og utvikling og opplever takknemmelighet fra både voksne og pårørende.

Men blant alle som har svart blant sykepleiere, barnehagelærere, grunnskolelærere, politi og fysioterapeuter sier halvparten (50 prosent) at det i stor eller svært stor grad, er belastende å være til stede følelsesmessig.

Det er en utbredt holdning blant de ansatte innenfor alle yrkesgruppene at man setter brukere, pasienter, barn og elever foran seg selv.

Må jobbe for å redusere belastningene

I spørreundersøkelsen er det 65 prosent av utvalget som svarer at de er helt enig eller enig i at «det er ingen systematisk kartlegging av omfanget av emosjonelle krav og belastninger på min arbeidsplass». Det er kun 5 prosent av utvalget som svarer at det i stor eller svært stor grad arbeides med emosjonelle krav og belastninger som en del av det systematiske HMS-arbeidet på deres arbeidsplass.

Når det gjelder spørsmålet om hvem som tar opp temaet emosjonelle krav for å forebygge belastninger på arbeidsplassene, er det flest som svarer at de i stor grad snakker med sine kolleger om temaet (39 prosent), mens det er svært få som er enig i at HR/personal eller HMS-grupper tar opp emosjonelle krav og belastninger som tema. Det er kun 14 prosent som sier at nærmeste leder tar opp dette i stor grad.

Derfor må det jobbes mer med å redusere emosjonelle belastninger i yrker som jobber for og med mennesker.

Mange motstridende hensyn

Ansattes rett til – inkludert sykepleieres rett på – et fullt, forsvarlig arbeidsmiljø kommer også i konflikt med andre, lover og rettigheter. Sykepleierne oppgir konflikter mellom arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.

Derfor ønsker hun velkommen at søkelyset nå settes på emosjonelle krav og belastninger.

– Det er mitt ansvar alene å ta vare på mennesket Solveig bak helsesykepleiertittelen. Det kommer ofte sist i prioriteringen. Jeg øver på å bli god på selvivaretakelse. Der har jeg et utviklingspotensial! avslutter helsesykepleier Solveig Dorthea Enger.
(Foto: NSF)